• ISSN 2096-5192
  • e-ISSN 2589-9430
  • CN 10-1549/P

Research Advances

1
Report on Late Paleozoic bimodal volcanic associations discovered in Northern Mongolian rift zone
Yuri D. Shcerbakov, Alexandr B. Perepelov, Svetlana S. Tsypukova
doi: 10.31035/cg2020033
[Abstract](42) [FullText HTML] (30) [PDF 2221KB](19)
2
Discovery of shale gas from Wufeng-Longmaxi Formation in Xianfeng area, Hubei Province, China
Fan-yang Meng, Shi-zhen Li, Si-yu Wei, Shou-song Zhang, Peng Wang, Chao Wang
doi: 10.31035/cg2020030
[Abstract](48) [FullText HTML] (38) [PDF 0KB](15)
3
New views of tectonic evolutions in the Tonghua, Liuhe and Hongmiaozi residual faulted basins, Northeast China
Dan-dan Wang, Qing-shui Dong, Jiao-dong Zhang, Xin-gui Zhou, Wen-hao Zhang, Wei-bin Liu
doi: 10.31035/cg2020034
[Abstract](46) [FullText HTML] (33) [PDF 0KB](1)
4
Discovery of the Dahongshan ultra-large crystalline graphite deposit, Urad Zhongqi of Inner Mongolia, China
Liu-an Duan, You-feng Wei, Qi-yao Liu, Xiao-yong Yang
2020, 3(1): 182-183. doi: 10.31035/cg2020019
[Abstract](137) [FullText HTML] (58) [PDF 16253KB](43)
5
Discovery and development suggestions of strontium-rich groundwater in Chibi City, China
Ao Zhang, Qing-hua Li, Chang-sheng Shao, Chen Wang, Yan-lin Yang, Tao Lu, Jun He
2020, 3(1): 184-185. doi: 10.31035/cg2020016
[Abstract](110) [FullText HTML] (38) [PDF 15967KB](14)
6
New zircon U-Pb geochronological and geochemical data reveals the earliest Cretaceous tectonic shift event in the Lanqi Basin, Inner Mongolia, northern China
Zhen-tao Wang, Yong-sheng Zhang, Li-zhi Shi, Yuan Peng, Bao-ling Gui
2020, 3(1): 186-192. doi: 10.31035/cg2020011
[Abstract](205) [FullText HTML] (132) [PDF 16447KB](59)
7
Re-Os age report of pyrrhotite in the Dhi Samir amprophyre-type copper-nickel sulfide deposit in Yemen
Li-yan Zuo, Rong-fu Pei, Hui-feng Wang
2019, 2(2): 238-239. doi: 10.31035/cg2018107
[Abstract](740) [FullText HTML] (136) [PDF 21590KB](28)
8
Multiphase porphyry intrusions in the Sungun copper deposit, NW Iran: Evidence from SHRIMP zircon U-Pb dating
Hong-rui Zhang, Zeng-qian Hou, Tian-nan Yang, Zhi-ming Yang, Jian-lin Chen, Mehraj Aghazadeh
2019, 2(2): 240-242. doi: 10.31035/cg2018102
[Abstract](1005) [FullText HTML] (132) [PDF 21768KB](34)
9
Discovery of Late Cretaceous-Paleocene faulted basins developed on the Yandang Low Uplift, East China Sea Shelf Basin
Chuan-sheng Yang, Chang-qing Yang, Lu-ning Shang, Zhong-hui Yan, Yan-qiu Yang
2019, 2(2): 243-244. doi: 10.31035/cg2018106
[Abstract](796) [FullText HTML] (103) [PDF 21828KB](21)
10
First report of TSR origin minerals filled in anhydrite dissolved pores in southeastern Ordos Basin
Li-hong Liu, Chun-lian Wang, Xing-min Zhao
2019, 2(2): 245-247. doi: 10.31035/cg2018104
[Abstract](707) [FullText HTML] (125) [PDF 21637KB](31)
11
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](856) [FullText HTML] (397) [PDF 17793KB](42)
12
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](1129) [FullText HTML] (494) [PDF 17663KB](36)
13
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](1036) [FullText HTML] (473) [PDF 17803KB](22)
14
New delineation of two favorable zones for gas hydrate in southern Qinghai and northern Tibet, China
Shuai Zhang, Ping-kang Wang, You-hai Zhu, Rui Xiao, Shou-ji Pang
2018, 1(2): 304-305. doi: 10.31035/cg2018032
[Abstract](1727) [FullText HTML] (173) [PDF 1606KB](49)
15
New discovery of the permafrost gas hydrate accumulation in Qilian Mountain, China
Zhen-quan Lu, Gang-yi Zhai, You-hai Zhu, Hui Liu, Ting Wang, Hui Fang, Zhong-jun Sun, Shi-qi Tang, Yong-qin Zhang
2018, 1(2): 306-307. doi: 10.31035/cg2018034
[Abstract](1857) [FullText HTML] (179) [PDF 7193KB](56)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](2302) [FullText HTML] (227) [PDF 3671KB](68)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](2119) [FullText HTML] (183) [PDF 2280KB](59)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](1691) [FullText HTML] (277) [PDF 2351KB](30)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](1948) [FullText HTML] (193) [PDF 2304KB](51)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](1763) [FullText HTML] (129) [PDF 2439KB](39)