Research Advances

1
Zircon U-Pb ages of the two-periods magmatism from the Xiuwacu Mo-W-Cu deposit, northwest Yunnan, China
Yong-gao Huang, Chang-li Xiong, Xiao-chuan Jia, Xue-jun Yang, Gai Luo
2019, 2(3): 391-392. doi: 10.31035/cg2018110
[Abstract](147) [FullText HTML] (115) [PDF 14495KB](29)
2
New zircon U–Pb ages of the Xinghuadukou Group, Xing’an block and its geological implications
Zi-jie Wu, Long-wei Qiu, Hai-peng Wang, Mi-shan Zhong, Pei-long Cui
2019, 2(3): 393-395. doi: 10.31035/cg2018111
[Abstract](147) [FullText HTML] (110) [PDF 15307KB](21)
3
A mine drainage treatment system for AMD in remediation of metal sulfide mines
Shi-Tian Hou, Jing-Yi Cai, Ke-Yan Tan, Hong Yang, Xin Hu, Zhe Wang, Xin Yuan
2019, 2(3): 396-397. doi: 10.31035/cg2018112
[Abstract](111) [FullText HTML] (73) [PDF 14618KB](7)
4
Re-Os age report of pyrrhotite in the Dhi Samir amprophyre-type copper-nickel sulfide deposit in Yemen
Li-yan Zuo, Rong-fu Pei, Hui-feng Wang
2019, 2(2): 238-239. doi: 10.31035/cg2018107
[Abstract](582) [FullText HTML] (79) [PDF 21590KB](13)
5
Multiphase porphyry intrusions in the Sungun copper deposit, NW Iran: Evidence from SHRIMP zircon U-Pb dating
Hong-rui Zhang, Zeng-qian Hou, Tian-nan Yang, Zhi-ming Yang, Jian-lin Chen, Mehraj Aghazadeh
2019, 2(2): 240-242. doi: 10.31035/cg2018102
[Abstract](738) [FullText HTML] (75) [PDF 21768KB](31)
6
Discovery of Late Cretaceous-Paleocene faulted basins developed on the Yandang Low Uplift, East China Sea Shelf Basin
Chuan-sheng Yang, Chang-qing Yang, Lu-ning Shang, Zhong-hui Yan, Yan-qiu Yang
2019, 2(2): 243-244. doi: 10.31035/cg2018106
[Abstract](642) [FullText HTML] (57) [PDF 21828KB](13)
7
First report of TSR origin minerals filled in anhydrite dissolved pores in southeastern Ordos Basin
Li-hong Liu, Chun-lian Wang, Xing-min Zhao
2019, 2(2): 245-247. doi: 10.31035/cg2018104
[Abstract](568) [FullText HTML] (76) [PDF 21637KB](6)
8
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](762) [FullText HTML] (349) [PDF 17793KB](34)
9
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](973) [FullText HTML] (451) [PDF 17663KB](35)
10
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](947) [FullText HTML] (426) [PDF 17803KB](19)
11
New delineation of two favorable zones for gas hydrate in southern Qinghai and northern Tibet, China
Shuai Zhang, Ping-kang Wang, You-hai Zhu, Rui Xiao, Shou-ji Pang
2018, 1(2): 304-305. doi: 10.31035/cg2018032
[Abstract](1649) [FullText HTML] (136) [PDF 1606KB](45)
12
New discovery of the permafrost gas hydrate accumulation in Qilian Mountain, China
Zhen-quan Lu, Gang-yi Zhai, You-hai Zhu, Hui Liu, Ting Wang, Hui Fang, Zhong-jun Sun, Shi-qi Tang, Yong-qin Zhang
2018, 1(2): 306-307. doi: 10.31035/cg2018034
[Abstract](1786) [FullText HTML] (132) [PDF 7193KB](49)
13
New indications of gas hydrate in the northeastern China permafrost zone
Xing-min Zhao, Fang-yun Song, Jian Deng, Zhu Rao, Zhi-gang Wen, Dao-gong Hu, Li Yi, Chen Liu
2018, 1(2): 308-309. doi: 10.31035/cg2018033
[Abstract](1588) [FullText HTML] (109) [PDF 4137KB](41)
14
Discovery of the pegmatite lithium veins with predicted super-large size resources in the Sizemuzu district of the Keeryin, China
Xiang-yuan Yue, Xiong Zhou, Yi Zhang, Da-xing Gong, Yu Zhou, Li-ping Luo
2018, 1(2): 310-311. doi: 10.31035/cg2018030
[Abstract](1626) [FullText HTML] (97) [PDF 1566KB](31)
15
Discovery of the largest Carboniferous manganese deposit in Longtou-Limiao, central Guangxi, China
Xu Chen, Sha Jiang
2018, 1(2): 312-313. doi: 10.31035/cg2018027
[Abstract](1995) [FullText HTML] (117) [PDF 6949KB](44)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](2110) [FullText HTML] (176) [PDF 3671KB](65)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](1959) [FullText HTML] (135) [PDF 2280KB](53)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](1550) [FullText HTML] (218) [PDF 2351KB](26)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](1798) [FullText HTML] (146) [PDF 2304KB](45)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](1671) [FullText HTML] (88) [PDF 2439KB](32)