Research Advances

1
Zircon U-Pb ages of the two-periods magmatism from the Xiuwacu Mo-W-Cu deposit, northwest Yunnan, China
Yong-gao Huang, Chang-li Xiong, Xiao-chuan Jia, Xue-jun Yang, Gai Luo
2019, 2(3): 391-392. doi: 10.31035/cg2018110
[Abstract](110) [FullText HTML] (85) [PDF 14495KB](22)
2
New zircon U–Pb ages of the Xinghuadukou Group, Xing’an block and its geological implications
Zi-jie Wu, Long-wei Qiu, Hai-peng Wang, Mi-shan Zhong, Pei-long Cui
2019, 2(3): 393-395. doi: 10.31035/cg2018111
[Abstract](106) [FullText HTML] (81) [PDF 15307KB](12)
3
A mine drainage treatment system for AMD in remediation of metal sulfide mines
Shi-Tian Hou, Jing-Yi Cai, Ke-Yan Tan, Hong Yang, Xin Hu, Zhe Wang, Xin Yuan
2019, 2(3): 396-397. doi: 10.31035/cg2018112
[Abstract](88) [FullText HTML] (49) [PDF 14618KB](4)
4
Re-Os age report of pyrrhotite in the Dhi Samir amprophyre-type copper-nickel sulfide deposit in Yemen
Li-yan Zuo, Rong-fu Pei, Hui-feng Wang
2019, 2(2): 238-239. doi: 10.31035/cg2018107
[Abstract](304) [FullText HTML] (63) [PDF 21590KB](10)
5
Multiphase porphyry intrusions in the Sungun copper deposit, NW Iran: Evidence from SHRIMP zircon U-Pb dating
Hong-rui Zhang, Zeng-qian Hou, Tian-nan Yang, Zhi-ming Yang, Jian-lin Chen, Mehraj Aghazadeh
2019, 2(2): 240-242. doi: 10.31035/cg2018102
[Abstract](393) [FullText HTML] (57) [PDF 21768KB](27)
6
Discovery of Late Cretaceous-Paleocene faulted basins developed on the Yandang Low Uplift, East China Sea Shelf Basin
Chuan-sheng Yang, Chang-qing Yang, Lu-ning Shang, Zhong-hui Yan, Yan-qiu Yang
2019, 2(2): 243-244. doi: 10.31035/cg2018106
[Abstract](308) [FullText HTML] (50) [PDF 21828KB](9)
7
First report of TSR origin minerals filled in anhydrite dissolved pores in southeastern Ordos Basin
Li-hong Liu, Chun-lian Wang, Xing-min Zhao
2019, 2(2): 245-247. doi: 10.31035/cg2018104
[Abstract](309) [FullText HTML] (58) [PDF 21637KB](5)
8
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](498) [FullText HTML] (338) [PDF 17793KB](28)
9
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](702) [FullText HTML] (439) [PDF 17663KB](31)
10
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](692) [FullText HTML] (408) [PDF 17803KB](18)
11
New delineation of two favorable zones for gas hydrate in southern Qinghai and northern Tibet, China
Shuai Zhang, Ping-kang Wang, You-hai Zhu, Rui Xiao, Shou-ji Pang
2018, 1(2): 304-305. doi: 10.31035/cg2018032
[Abstract](1387) [FullText HTML] (127) [PDF 1606KB](44)
12
New discovery of the permafrost gas hydrate accumulation in Qilian Mountain, China
Zhen-quan Lu, Gang-yi Zhai, You-hai Zhu, Hui Liu, Ting Wang, Hui Fang, Zhong-jun Sun, Shi-qi Tang, Yong-qin Zhang
2018, 1(2): 306-307. doi: 10.31035/cg2018034
[Abstract](1493) [FullText HTML] (122) [PDF 7193KB](47)
13
New indications of gas hydrate in the northeastern China permafrost zone
Xing-min Zhao, Fang-yun Song, Jian Deng, Zhu Rao, Zhi-gang Wen, Dao-gong Hu, Li Yi, Chen Liu
2018, 1(2): 308-309. doi: 10.31035/cg2018033
[Abstract](1366) [FullText HTML] (101) [PDF 4137KB](40)
14
Discovery of the pegmatite lithium veins with predicted super-large size resources in the Sizemuzu district of the Keeryin, China
Xiang-yuan Yue, Xiong Zhou, Yi Zhang, Da-xing Gong, Yu Zhou, Li-ping Luo
2018, 1(2): 310-311. doi: 10.31035/cg2018030
[Abstract](1343) [FullText HTML] (89) [PDF 1566KB](30)
15
Discovery of the largest Carboniferous manganese deposit in Longtou-Limiao, central Guangxi, China
Xu Chen, Sha Jiang
2018, 1(2): 312-313. doi: 10.31035/cg2018027
[Abstract](1640) [FullText HTML] (107) [PDF 6949KB](36)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](1782) [FullText HTML] (158) [PDF 3671KB](51)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](1645) [FullText HTML] (123) [PDF 2280KB](44)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](1262) [FullText HTML] (198) [PDF 2351KB](25)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](1525) [FullText HTML] (137) [PDF 2304KB](43)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](1425) [FullText HTML] (80) [PDF 2439KB](30)