Research Advances

1
Zircon O isotope composition of Sepon Au-Cu deposit, Laos
Xin-yu Wang, Dian-hua Cao, Jian-hua Wang
doi: 10.31035/cg2020015
[Abstract](14) [FullText HTML] (14) [PDF 1424KB](28)
2
Characteristics of unconventional reservoir in middle Devonian of Yunningdi 1 Well in Ninglang-Yanyuan Basin, China
Rong Chen, Di-shi Shi, Cong Zhang, Zi-ya Zhang
doi: 10.31035/cg2020014
[Abstract](42) [FullText HTML] (40) [PDF 2189KB](27)
3
An innovative technique for recycling dissipated metal rhenium from the waste acid in copper smelting process
Bo Zhang, Hong-zhao Liu, Wei Wang, Xiao-jing Jing, Lin Liu
doi: 10.31035/cg2020012
[Abstract](25) [FullText HTML] (23) [PDF 2957KB](3)
4
The shift event of tectonic background during the earliest Cretaceous: Insight from the zircon U-Pb geochronology and geochemistry of drilling core samples in the Lanqi Basin, Inner Mongolia, northern China
Zhen-tao Wang, Yong-sheng Zhang, Li-zhi Shi, Yuan Peng, Bao-ling Gui
doi: 10.31035/cg2020011
[Abstract](82) [FullText HTML] (83) [PDF 1870KB](22)
5
Re-Os age report of pyrrhotite in the Dhi Samir amprophyre-type copper-nickel sulfide deposit in Yemen
Li-yan Zuo, Rong-fu Pei, Hui-feng Wang
2019, 2(2): 238-239. doi: 10.31035/cg2018107
[Abstract](694) [FullText HTML] (108) [PDF 21590KB](20)
6
Multiphase porphyry intrusions in the Sungun copper deposit, NW Iran: Evidence from SHRIMP zircon U-Pb dating
Hong-rui Zhang, Zeng-qian Hou, Tian-nan Yang, Zhi-ming Yang, Jian-lin Chen, Mehraj Aghazadeh
2019, 2(2): 240-242. doi: 10.31035/cg2018102
[Abstract](854) [FullText HTML] (104) [PDF 21768KB](31)
7
Discovery of Late Cretaceous-Paleocene faulted basins developed on the Yandang Low Uplift, East China Sea Shelf Basin
Chuan-sheng Yang, Chang-qing Yang, Lu-ning Shang, Zhong-hui Yan, Yan-qiu Yang
2019, 2(2): 243-244. doi: 10.31035/cg2018106
[Abstract](730) [FullText HTML] (78) [PDF 21828KB](16)
8
First report of TSR origin minerals filled in anhydrite dissolved pores in southeastern Ordos Basin
Li-hong Liu, Chun-lian Wang, Xing-min Zhao
2019, 2(2): 245-247. doi: 10.31035/cg2018104
[Abstract](647) [FullText HTML] (101) [PDF 21637KB](9)
9
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](798) [FullText HTML] (370) [PDF 17793KB](38)
10
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](1059) [FullText HTML] (468) [PDF 17663KB](35)
11
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](987) [FullText HTML] (447) [PDF 17803KB](20)
12
New delineation of two favorable zones for gas hydrate in southern Qinghai and northern Tibet, China
Shuai Zhang, Ping-kang Wang, You-hai Zhu, Rui Xiao, Shou-ji Pang
2018, 1(2): 304-305. doi: 10.31035/cg2018032
[Abstract](1683) [FullText HTML] (154) [PDF 1606KB](48)
13
New discovery of the permafrost gas hydrate accumulation in Qilian Mountain, China
Zhen-quan Lu, Gang-yi Zhai, You-hai Zhu, Hui Liu, Ting Wang, Hui Fang, Zhong-jun Sun, Shi-qi Tang, Yong-qin Zhang
2018, 1(2): 306-307. doi: 10.31035/cg2018034
[Abstract](1824) [FullText HTML] (161) [PDF 7193KB](54)
14
New indications of gas hydrate in the northeastern China permafrost zone
Xing-min Zhao, Fang-yun Song, Jian Deng, Zhu Rao, Zhi-gang Wen, Dao-gong Hu, Li Yi, Chen Liu
2018, 1(2): 308-309. doi: 10.31035/cg2018033
[Abstract](1634) [FullText HTML] (131) [PDF 4137KB](45)
15
Discovery of the pegmatite lithium veins with predicted super-large size resources in the Sizemuzu district of the Keeryin, China
Xiang-yuan Yue, Xiong Zhou, Yi Zhang, Da-xing Gong, Yu Zhou, Li-ping Luo
2018, 1(2): 310-311. doi: 10.31035/cg2018030
[Abstract](1720) [FullText HTML] (123) [PDF 1566KB](34)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](2216) [FullText HTML] (199) [PDF 3671KB](66)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](2054) [FullText HTML] (158) [PDF 2280KB](59)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](1646) [FullText HTML] (247) [PDF 2351KB](27)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](1898) [FullText HTML] (164) [PDF 2304KB](47)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](1712) [FullText HTML] (105) [PDF 2439KB](37)