Research Advances

1
The Oligocene tin mineralization in the SE Sanjiang metallogenic belt, SW China
Shi-min Zhen, Wen-bin Jia, Zhi-gao Wang, Zhi-hui Han, Xiao-hang Song, Si-chuan Zhao
doi: 10.31035/cg2020069
[Abstract](137) [FullText HTML] (134) [PDF 0KB](18)
2
Newly identified Caledonian gabbro in the eastern Guangxi, South China: production of intraplate orogenic process
Yang Tian, Si-fang Huang, Ling-zhan Wang, Xiang Li, Guo-gang Xie
doi: 10.31035/cg2021007
[Abstract](40) [FullText HTML] (23) [PDF 0KB](10)
3
Determination of formation age of the Pengyang sandstone-type uranium deposit in the Ordos Basin, China: Using in situ femtosecond LA-MC-ICP-MS method
Hua-lei Zhao, Jian-guo Li, Zhi-bin Xiao, Pei-sen Miao, Qing-hong Si, Lu-lu Chen, Reng-an Yu, Yin Chen
doi: 10.31035/cg2021008
[Abstract](6) [FullText HTML] (4) [PDF 0KB](1)
4
New evidence of the Indosinian intracontinental deformation from the Triassic growth strata in the Kuqa Depression, Southern Tianshan, China
Xiang Qin, Xuan-hua Chen, Zhao-gang Shao, Yi-ping Zhang, Yong-chao Wang
doi: 10.31035/cg2021012
[Abstract](5) [FullText HTML] (4) [PDF 0KB](1)
5
Zircon U-Pb age of pegmatite veins in Dahongliutan lithium deposit, western Kunlun
Geng-biao Qiao, Yue-zhong Wu, Tuo Liu
doi: 10.31035/cg2020061
[Abstract](168) [FullText HTML] (158) [PDF 0KB](58)
6
The invention of an automatic measurement and data recording method of a fluorescence spectrophotometer
Zhong-yu Li, Jiang-hua Zhao, Shan Cao, Yan-bing Han
doi: 10.31035/cg2020065
[Abstract](144) [FullText HTML] (120) [PDF 0KB](5)
7
Discovery of the Dahongshan ultra-large crystalline graphite deposit, Urad Zhongqi of Inner Mongolia, China
Liu-an Duan, You-feng Wei, Qi-yao Liu, Xiao-yong Yang
2020, 3(1): 182-183. doi: 10.31035/cg2020019
[Abstract](461) [FullText HTML] (118) [PDF 16253KB](52)
8
Discovery and development suggestions of strontium-rich groundwater in Chibi City, China
Ao Zhang, Qing-hua Li, Chang-sheng Shao, Chen Wang, Yan-lin Yang, Tao Lu, Jun He
2020, 3(1): 184-185. doi: 10.31035/cg2020016
[Abstract](441) [FullText HTML] (91) [PDF 15967KB](17)
9
New zircon U-Pb geochronological and geochemical data reveals the earliest Cretaceous tectonic shift event in the Lanqi Basin, Inner Mongolia, northern China
Zhen-tao Wang, Yong-sheng Zhang, Li-zhi Shi, Yuan Peng, Bao-ling Gui
2020, 3(1): 186-192. doi: 10.31035/cg2020011
[Abstract](531) [FullText HTML] (199) [PDF 16447KB](101)
10
Re-Os age report of pyrrhotite in the Dhi Samir amprophyre-type copper-nickel sulfide deposit in Yemen
Li-yan Zuo, Rong-fu Pei, Hui-feng Wang
2019, 2(2): 238-239. doi: 10.31035/cg2018107
[Abstract](1036) [FullText HTML] (181) [PDF 21590KB](41)
11
Multiphase porphyry intrusions in the Sungun copper deposit, NW Iran: Evidence from SHRIMP zircon U-Pb dating
Hong-rui Zhang, Zeng-qian Hou, Tian-nan Yang, Zhi-ming Yang, Jian-lin Chen, Mehraj Aghazadeh
2019, 2(2): 240-242. doi: 10.31035/cg2018102
[Abstract](1147) [FullText HTML] (174) [PDF 21768KB](34)
12
Discovery of Late Cretaceous-Paleocene faulted basins developed on the Yandang Low Uplift, East China Sea Shelf Basin
Chuan-sheng Yang, Chang-qing Yang, Lu-ning Shang, Zhong-hui Yan, Yan-qiu Yang
2019, 2(2): 243-244. doi: 10.31035/cg2018106
[Abstract](971) [FullText HTML] (148) [PDF 21828KB](26)
13
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](1024) [FullText HTML] (438) [PDF 17793KB](57)
14
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](1270) [FullText HTML] (531) [PDF 17663KB](37)
15
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](1162) [FullText HTML] (510) [PDF 17803KB](25)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](2624) [FullText HTML] (271) [PDF 3671KB](72)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](2285) [FullText HTML] (235) [PDF 2280KB](60)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](1880) [FullText HTML] (373) [PDF 2351KB](37)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](2132) [FullText HTML] (241) [PDF 2304KB](55)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](1955) [FullText HTML] (172) [PDF 2439KB](47)