Research Advances

1
Discovery of the Mid-Late Jurassic volcanic rocks in Nanhuangcheng Island, Shandong Province, China
Xiao-qing Zhu, Ming-jian Wang, Xi Mei, Zhi-xian Tian, Shi-pu Bi, Long Huang
doi: 10.31035/cg2021028
[Abstract](30) [FullText HTML] (28) [PDF 1758KB](7)
2
Discovery of the Ca-Cl type brine in deep aquifers and implications for the shallow giant glauberite deposits in the Lop Nur playa, Tarim Basin, NW China
Hua Zhang, Peng-cheng Jiao, Cheng-lin Liu, Hui Yan, Fan-kai Zhang, Wen-xue Li, Yong-mei Yu, Lu-sha Wang, Yu-fei Hu, Li-cheng Wang, Li-jian Shen
doi: 10.31035/cg2021018
[Abstract](166) [FullText HTML] (81) [PDF 0KB](16)
3
Newly identified Caledonian gabbro in the eastern Guangxi, South China: production of intraplate orogenic process
Yang Tian, Si-fang Huang, Ling-zhan Wang, Xiang Li, Guo-gang Xie
doi: 10.31035/cg2021007
[Abstract](202) [FullText HTML] (122) [PDF 0KB](33)
4
Determination of formation age of the Pengyang sandstone-type uranium deposit in the Ordos Basin, China: Using in situ femtosecond LA-MC-ICP-MS method
Hua-lei Zhao, Jian-guo Li, Zhi-bin Xiao, Pei-sen Miao, Qing-hong Si, Lu-lu Chen, Reng-an Yu, Yin Chen
doi: 10.31035/cg2021008
[Abstract](162) [FullText HTML] (98) [PDF 0KB](15)
5
New evidence of the Indosinian intracontinental deformation from the Triassic growth strata in the Kuqa Depression, Southern Tianshan, China
Xiang Qin, Xuan-hua Chen, Zhao-gang Shao, Yi-ping Zhang, Yong-chao Wang
doi: 10.31035/cg2021012
[Abstract](174) [FullText HTML] (120) [PDF 0KB](17)
6
Zircon U-Pb age of pegmatite veins in Dahongliutan lithium deposit, western Kunlun
Geng-biao Qiao, Yue-zhong Wu, Tuo Liu
2021, 4(1): 185-187. doi: 10.31035/cg2020061
[Abstract](320) [FullText HTML] (217) [PDF 1713KB](89)
7
The Oligocene tin mineralization in the SE Sanjiang metallogenic belt, SW China
Shi-min Zhen, Wen-bin Jia, Zhi-gao Wang, Zhi-hui Han, Xiao-hang Song, Si-chuan Zhao
2021, 4(1): 188-190. doi: 10.31035/cg2020069
[Abstract](265) [FullText HTML] (193) [PDF 1666KB](40)
8
The invention of an automatic measurement and data recording method of a fluorescence spectrophotometer
Zhong-yu Li, Jiang-hua Zhao, Shan Cao, Yan-bing Han
doi: 10.31035/cg2020065
[Abstract](256) [FullText HTML] (192) [PDF 0KB](7)
9
Discovery of the Dahongshan ultra-large crystalline graphite deposit, Urad Zhongqi of Inner Mongolia, China
Liu-an Duan, You-feng Wei, Qi-yao Liu, Xiao-yong Yang
2020, 3(1): 182-183. doi: 10.31035/cg2020019
[Abstract](555) [FullText HTML] (154) [PDF 16253KB](56)
10
Discovery and development suggestions of strontium-rich groundwater in Chibi City, China
Ao Zhang, Qing-hua Li, Chang-sheng Shao, Chen Wang, Yan-lin Yang, Tao Lu, Jun He
2020, 3(1): 184-185. doi: 10.31035/cg2020016
[Abstract](518) [FullText HTML] (128) [PDF 15967KB](21)
11
New zircon U-Pb geochronological and geochemical data reveals the earliest Cretaceous tectonic shift event in the Lanqi Basin, Inner Mongolia, northern China
Zhen-tao Wang, Yong-sheng Zhang, Li-zhi Shi, Yuan Peng, Bao-ling Gui
2020, 3(1): 186-192. doi: 10.31035/cg2020011
[Abstract](611) [FullText HTML] (251) [PDF 16447KB](110)
12
Re-Os age report of pyrrhotite in the Dhi Samir amprophyre-type copper-nickel sulfide deposit in Yemen
Li-yan Zuo, Rong-fu Pei, Hui-feng Wang
2019, 2(2): 238-239. doi: 10.31035/cg2018107
[Abstract](1080) [FullText HTML] (207) [PDF 21590KB](43)
13
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](1077) [FullText HTML] (464) [PDF 17793KB](64)
14
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](1314) [FullText HTML] (561) [PDF 17663KB](42)
15
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](1213) [FullText HTML] (536) [PDF 17803KB](28)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](2725) [FullText HTML] (302) [PDF 3671KB](72)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](2338) [FullText HTML] (266) [PDF 2280KB](60)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](1923) [FullText HTML] (423) [PDF 2351KB](38)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](2191) [FullText HTML] (270) [PDF 2304KB](57)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](2002) [FullText HTML] (200) [PDF 2439KB](48)