Short Communications (Research Advances)

1
Cassiterite U-Pb age in the Bawapin tin deposit, Tanintharyi Region, southern Myanmar
Song-yang Wu, Shu-sheng Liu, Yong-fei Yang, Bin Zhang, Hui-min Liang, Hong Zhang, Xiang-ting Zeng, Fei Nie
2023, 6(2): 358-360. doi: 10.31035/cg2022066
[Abstract](2554) [FullText HTML] (2165) [PDF 2577KB](48)
2
Report of 2.7 Ga zircon U-Pb age of orthogneiss in the Wenquan metamorphic complex, West Tianshan, China
Chu Wu, Tao Hong, Xing-wang Xu, Cheng-xi Wang, Lian-hui Dong
2023, 6(1): 168-170. doi: 10.31035/cg2021071
[Abstract](5385) [FullText HTML] (2960) [PDF 3834KB](79)
3
SHRIMP zircon U-Pb age and O isotopic analysis of the dunite from Kudi ophiolite in the West Kunlun, China
Geng-biao Qiao, Wen-ming Li, Tian-hu Li
2023, 6(1): 171-173. doi: 10.31035/cg2021047
[Abstract](5203) [FullText HTML] (2773) [PDF 1793KB](78)
4
Zircon U-Pb age evidence of the Mesoarchean (2.9–3.2 Ga) crustal remnant in the Southern Dabie Orogen, South China
Da-liang Xu, Lian-hong Peng, Xin Deng, Chao-ran Liu, Le Wan, Xiao-ming Zhao
2023, 6(1): 174-176. doi: 10.31035/cg2022056
[Abstract](2778) [FullText HTML] (1869) [PDF 2140KB](48)
5
Discovery of bauxite-type helium source rock in Jinzhong basin, central North China and its resource potential evaluation
Qiao Zhang, Jun-lin Zhou, Yu-hong Li, Ya-zhuo Niu, Wang Guo, Shang-wei Ma, Yun-peng Zhang, Shao-hua Hu, Yu Ding
doi: 10.31035/cg2023037
[Abstract](318) [FullText HTML] (283) [PDF 3426KB](2)
6
Zircon U-Pb age of the volcanic rocks from the Huoshiling Formation in Yingtai Fault Depression, Songliao Basin, China
Cheng-long Wang, Li-bin Song, Hong-qi Yuan
doi: 10.31035/cg2023002
[Abstract](1908) [FullText HTML] (1367) [PDF 1635KB](27)
7
Discovery of the oldest (ca. 2.87 Ga) granitic gneisses in the Qinling-Dabie Orogenic Belt: Direct evidence for Mesoarchean crust
Kai Wang, Tian-yu Zhao, Shuan-Hong Zhang
doi: 10.31035/cg2022084
[Abstract](2436) [FullText HTML] (1561) [PDF 1814KB](40)
8
Discovery of Miocene pegmatite type Be-Nb-Ta(-Rb) mineralization in the Yangbajain of Central Lhasa subterrane, Tibet
Xin Li, Yuan-chuan Zheng, Zhu-sen Yang, Zeng-qian Hou, Chang-da Wu, Pei-yan Xu, Lu Wang
2022, 5(4): 768-770. doi: 10.31035/cg2022037
[Abstract](5369) [FullText HTML] (2797) [PDF 3566KB](299)
9
New timing of the Indosinian intracontinental deformation from the Triassic growth strata in the Kuqa Depression, Southern Tianshan, China
Xiang Qin, Xuan-hua Chen, Zhao-gang Shao, Yi-ping Zhang, Yong-chao Wang
2022, 5(4): 771-773. doi: 10.31035/cg2021012
[Abstract](5639) [FullText HTML] (2815) [PDF 2293KB](98)
10
Innovative understanding in the geological research of China seas and adjacent regions - based on the 1∶1000000 marine regional geological survey
Xian-yao Shi, Wen-chao Lü, Yong Zhang, Xue-jie Li, Yong-jian Yao, Lu-ning Shang, Zhong-lei Wang, Chu-peng Yang
2022, 5(4): 774-776. doi: 10.31035/cg2022063
[Abstract](2616) [FullText HTML] (1693) [PDF 2761KB](20)
11
On the origin of outer integument
Xin Wang
2022, 5(4): 777-778. doi: 10.31035/cg2022020
[Abstract](4732) [FullText HTML] (2221) [PDF 1932KB](19)
12
Discovery of a medium-scale tectonic altered rock type gold deposit (13.5 t) on the northeastern margin of Jiaolai Basin, Shandong Province, China and its new application of exploration direction
Liu-an Duan, Yun-cheng Guo, Xiao-meng Han, Jian-tian Wang, Peng-fei Zhao, Li-peng Wang, You-feng Wei
2022, 5(3): 543-545. doi: 10.31035/cg2021050
[Abstract](4889) [FullText HTML] (2312) [PDF 1620KB](50)
13
Industrial production of unconventional gas in coal-measure of Well HJD1 in Jixi Basin, Eastern Heilongjiang Province, China
Cai-qin Bi, Jia-qiang Zhang, Zhi-fang Hu, Shi Xie, Yang Zhou, Bo Pang, Yan-sheng Shan, Huan-peng Chi, Yue Tang, Yuan Yuan
2022, 5(3): 546-548. doi: 10.31035/cg2022026
[Abstract](4724) [FullText HTML] (2011) [PDF 2500KB](24)
14
First report on zircon U-Pb age (125.9 Ma) of the quartz monzonite from the Pandian skarn iron deposit in the Luxi area, Eastern China
Yu-zhen Zhu, Zhao-nian Zhang, Li-jun Shen, Xiao-yan Li, Kang Sun, Chen-fang Guo, Xiu-dong Wang, Ying Shen, Zhi-jun Gao, Yu-bao Shao
2022, 5(1): 185-187. doi: 10.31035/cg2021036
[Abstract](4070) [FullText HTML] (1715) [PDF 1726KB](43)
15
Report of LA-ICP-MS zircon U-Pb dating (272 Ma) of gabbros in Yagan area, northern Alxa, Inner Mongolia: Insights into the tectonic evolution of the southern Paleo-Asian Ocean
Zhi-cai Dang, Jun-jian Li, Chao Fu, Guo-wei Qin, Bi-yu Yang
2022, 5(1): 188-190. doi: 10.31035/cg2021042
[Abstract](3977) [FullText HTML] (1737) [PDF 2134KB](82)
16
Discovery of the Mid‒Late Jurassic volcanic rocks (163.4 Ma) in Nanhuangcheng Island, Shandong Province, China
Xiao-qing Zhu, Ming-jian Wang, Xi Mei, Zhi-xian Tian, Shi-pu Bi, Long Huang
2022, 5(1): 191-192. doi: 10.31035/cg2021028
[Abstract](4304) [FullText HTML] (1814) [PDF 1805KB](68)
17
Determination of formation age (0.14 Ma) of the Pengyang sandstone-type uranium deposit in the Ordos Basin, China: Using pitchblende in situ femtosecond LA-MC-ICP-MS method
Hua-lei Zhao, Jian-guo Li, Zhi-bin Xiao, Pei-sen Miao, Qing-hong Si, Lu-lu Chen, Reng-an Yu, Yin Chen
2021, 4(4): 747-748. doi: 10.31035/cg2021008
[Abstract](3201) [FullText HTML] (1353) [PDF 1631KB](73)
18
The invention of an automatic measurement and data recording method of a fluorescence spectrophotometer
Zhong-yu Li, Jiang-hua Zhao, Shan Cao, Yan-bing Han
2021, 4(4): 749-751. doi: 10.31035/cg2020065
[Abstract](3328) [FullText HTML] (1721) [PDF 1674KB](29)
19
New observation on seed/ovule position in the fruit of Archaeanthus and its systematic implications
Xin Wang
2021, 4(4): 752-755. doi: 10.31035/cg2021026
[Abstract](3589) [FullText HTML] (1247) [PDF 1763KB](31)