Short Communicatons

1
Report of 2.7 Ga zircon U-Pb age of orthogneiss in the Wenquan metamorphic complex, West Tianshan, China
Chu Wu, Tao Hong, Xing-Wang Xu, Cheng-Xi Wang, Lian-Hui Dong
doi: 10.31035/cg2021071
[Abstract](73) [FullText HTML] (57) [PDF 1847KB](5)
2
LA-ICP-MS Zircon U-Pb dating of gabbros in Yagan area, northern Alxa, Inner Mongolia: Insights into the tectonic evolution of the southern Paleo-Asian Ocean
Zhi-cai Dang, Jun-jian Li, Chao Fu, Guo-wei Qin, Bi-yu Yang
doi: 10.31035/cg2021042
[Abstract](197) [FullText HTML] (157) [PDF 2078KB](39)
3
First report on zircon U-Pb age of the quartz monzonite from the Pandian skarn iron deposit in the Luxi area, Eastern China
Yu-zhen Zhu, Zhao-nian Zhang, Li-jun Shen, Xiao-yan Li, Kang Sun, Chen-fang Guo, Xiu-dong Wang, Ying Shen, Zhi-jun Gao, Yu-bao Shao
doi: 10.31035/cg2021036
[Abstract](167) [FullText HTML] (143) [PDF 1703KB](16)
4
Formation age of the dunite of Kudi ophiolite in the West Kunlun: Evidence from SHRIMP zircon U-Pb dating
Geng-biao Qiao, Wen-ming Li, Tian-hu Li
doi: 10.31035/cg2021047
[Abstract](190) [FullText HTML] (154) [PDF 1873KB](17)
5
New understanding guiding the discovery of a medium-scale tectonic altered rock type gold deposit on the northeastern margin of Jiaolai Basin, Shandong Province, China
Liu-an Duan, Yun-cheng Guo, Xiao-meng Han, Jian-tian Wang, Peng-fei Zhao, Li-peng Wang, You-feng Wei
doi: 10.31035/cg2021050
[Abstract](173) [FullText HTML] (133) [PDF 1535KB](14)
6
Discovery of the Mid-Late Jurassic volcanic rocks in Nanhuangcheng Island, Shandong Province, China
Xiao-qing Zhu, Ming-jian Wang, Xi Mei, Zhi-xian Tian, Shi-pu Bi, Long Huang
doi: 10.31035/cg2021028
[Abstract](306) [FullText HTML] (215) [PDF 1758KB](38)
7
New timing of the Indosinian intracontinental deformation from the Triassic growth strata in the Kuqa Depression, Southern Tianshan, China
Xiang Qin, Xuan-hua Chen, Zhao-gang Shao, Yi-ping Zhang, Yong-chao Wang
doi: 10.31035/cg2021012
[Abstract](434) [FullText HTML] (301) [PDF 2222KB](46)
8
Zircon U-Pb age of pegmatite veins in Dahongliutan lithium deposit, western Kunlun
Geng-biao Qiao, Yue-zhong Wu, Tuo Liu
2021, 4(1): 185-187. doi: 10.31035/cg2020061
[Abstract](529) [FullText HTML] (294) [PDF 1713KB](107)
9
The Oligocene tin mineralization in the SE Sanjiang metallogenic belt, SW China
Shi-min Zhen, Wen-bin Jia, Zhi-gao Wang, Zhi-hui Han, Xiao-hang Song, Si-chuan Zhao
2021, 4(1): 188-190. doi: 10.31035/cg2020069
[Abstract](385) [FullText HTML] (247) [PDF 1666KB](51)
10
Discovery of the Dahongshan ultra-large crystalline graphite deposit, Urad Zhongqi of Inner Mongolia, China
Liu-an Duan, You-feng Wei, Qi-yao Liu, Xiao-yong Yang
2020, 3(1): 182-183. doi: 10.31035/cg2020019
[Abstract](681) [FullText HTML] (213) [PDF 16253KB](59)
11
Discovery and development suggestions of strontium-rich groundwater in Chibi City, China
Ao Zhang, Qing-hua Li, Chang-sheng Shao, Chen Wang, Yan-lin Yang, Tao Lu, Jun He
2020, 3(1): 184-185. doi: 10.31035/cg2020016
[Abstract](621) [FullText HTML] (184) [PDF 15967KB](23)
12
New zircon U-Pb geochronological and geochemical data reveals the earliest Cretaceous tectonic shift event in the Lanqi Basin, Inner Mongolia, northern China
Zhen-tao Wang, Yong-sheng Zhang, Li-zhi Shi, Yuan Peng, Bao-ling Gui
2020, 3(1): 186-192. doi: 10.31035/cg2020011
[Abstract](724) [FullText HTML] (304) [PDF 16447KB](113)
13
Sedimentary environment of organic-rich shale in the Upper Permian Longtan Formation in Qinglong area, western Guizhou, China
Rong Chen, Kun Yuan, Zi-ya Zhang, Qiu-feng Xu
2019, 2(1): 108-109. doi: 10.31035/cg2018086
[Abstract](1180) [FullText HTML] (519) [PDF 17793KB](66)
14
New evidence of Silurian hydrocarbon accumulation is discovered by fluid inclusion analysis in the South Yellow Sea Basin
Jie Liang, Jian-wen Chen, Yin-guo Zhang, Guang-xi Ou, Peng-hui Zhang, Yong Yuan
2019, 2(1): 110-111. doi: 10.31035/cg2018077
[Abstract](1416) [FullText HTML] (612) [PDF 17663KB](44)
15
A new design of measuring marine primary productivity to support eco-geological survey
Shao-feng Pei, Ya-xuan Zhu, Si-yuan Ye, Hong-ming Yuan, Ruo-shun Guo, Li-xin Pei, Edward A. Laws
2019, 2(1): 112-113. doi: 10.31035/cg2018080
[Abstract](1325) [FullText HTML] (586) [PDF 17803KB](30)
16
The oldest shale gas reservoirs in southern margin of Huangling uplift, Yichang, Hubei, China
Xiao-hong Chen, Sheng-yuan Luo, An Liu, Hai Li
2018, 1(1): 158-159. doi: 10.31035/cg2018013
[Abstract](2885) [FullText HTML] (359) [PDF 3671KB](73)
17
A discovery of Silurian tight shale gas in Jianshi, Hubei, China
Zhi Zhou, Shu-jing Bao, Xiang-lin Chen, Shu-fang Yu, Ke Chen, Tian-xu Guo, Qiu-feng Xu
2018, 1(1): 160-161. doi: 10.31035/cg2018014
[Abstract](2457) [FullText HTML] (321) [PDF 2280KB](60)
18
Three source rocks discovered in the Mid-Lower Jurassic, Dunhuang Basin in China
Cai-qin Bi, Zhong-kai Lin, Ya Tian, Zhi-li Du, Yi Chen
2018, 1(1): 162-163. doi: 10.31035/cg2018015
[Abstract](2025) [FullText HTML] (504) [PDF 2351KB](41)
19
A super-large graphite deposit discovered in granite rocks at Huangyangshan, Xinjiang, China
Jiang Ai, Xin-biao Lü, Zuo-wu Li, Ya-lun Wu
2018, 1(1): 164-166. doi: 10.31035/cg2018016
[Abstract](2323) [FullText HTML] (329) [PDF 2304KB](61)
20
New prospecting progress using information and big data of coal and oil exploration holes on sandstone-type uranium deposit in North China
Ruo-shi Jin, Pei-sen Miao, Xian-zhang Sima, Reng-An Yu, Yin-hang Cheng, Chao Tang, Tian-fu Zhang, Cong Ao, Xue-ming Teng
2018, 1(1): 167-168. doi: 10.31035/cg2018017
[Abstract](2116) [FullText HTML] (262) [PDF 2439KB](57)