MENU

We use cookies to improve your experience with our site.

   2023 lmpact Factor: 4.6
   2023 CiteScore:7.8
   Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet edited and assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
   Li Yi-ke, Ke Chang-hui, She Hong-quan, Wang Deng-hong, Xu Cheng, Wang An-jian, Li Rui-ping, Peng Zi-dong, Zhu Ze-ying, Yang Kui-feng, Chen Wei, Zi Jian-wei, Song Wen-lei, Zhao Yong-gang, Zhang Li, Yu Hong, Guo Bin, Zhou Sheng-quan, Yuan Xing-yu, Liu Jing-yao. 2023. Geology and mineralization of the Bayan Obo supergiant carbonatite-type REE-Nb-Fe deposit in Inner Mongolia, China: A review. China Geology, 6(4), 716‒750. doi: 10.31035/cg2023082.
   Citation: Li Yi-ke, Ke Chang-hui, She Hong-quan, Wang Deng-hong, Xu Cheng, Wang An-jian, Li Rui-ping, Peng Zi-dong, Zhu Ze-ying, Yang Kui-feng, Chen Wei, Zi Jian-wei, Song Wen-lei, Zhao Yong-gang, Zhang Li, Yu Hong, Guo Bin, Zhou Sheng-quan, Yuan Xing-yu, Liu Jing-yao. 2023. Geology and mineralization of the Bayan Obo supergiant carbonatite-type REE-Nb-Fe deposit in Inner Mongolia, China: A review. China Geology, 6(4), 716‒750. doi: 10.31035/cg2023082.

   Geology and mineralization of the Bayan Obo supergiant carbonatite-type REE-Nb-Fe deposit in Inner Mongolia, China: A review

   • 加载中

   Catalog

    Turn off MathJax
    Article Contents

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return