Most Read

1
Experimental simulations and methods for natural gas hydrate analysis in China
Neng-you Wu, Chang-ling Liu, Xi-luo Hao
2018, 1(1): 61-71. doi: 10.31035/cg2018008
[Abstract](10129) [FullText HTML] (2997) [PDF 3886KB](609)
2
A new alvarezsaurid dinosaur from the Late Cretaceous Qiupa Formation of Luanchuan, Henan Province, central China
Jun-chang Lü, Li Xu, Hua-li Chang, Song-hai Jia, Ji-ming Zhang, Dian-song Gao, Yi-yang Zhang, Cheng-jun Zhang, Fang Ding
2018, 1(1): 28-35. doi: 10.31035/cg2018005
[Abstract](8488) [FullText HTML] (4986) [PDF 4547KB](639)
3
The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea
Jin-fa Li, Jian-liang Ye, Xu-wen Qin, Hai-jun Qiu, Neng-you Wu, Hai-long Lu, Wen-wei Xie, Jing-an Lu, Fei Peng, Zhen-qiang Xu, Cheng Lu, Zeng-gui Kuang, Jian-gong Wei, Qian-yong Liang, Hong-feng Lu, Bei-bei Kou
2018, 1(1): 5-16. doi: 10.31035/cg2018003
[Abstract](8326) [FullText HTML] (2834) [PDF 6900KB](808)
4
The dynamic economic evaluation method of shale gas resources
Gang-yi Zhai, Xiang-lin Chen, Xiang-hua Xia, Zhi Zhou, Tian-xu Guo, Guo-heng Liu, Rui-han Yuan
2019, 2(2): 211-217. doi: 10.31035/cg2018096
[Abstract](6552) [FullText HTML] (1506) [PDF 21583KB](42)
5
Formation and evolution of the Archean continental crust of China: A review
Yu-sheng Wan, Shou-jie Liu, Hang-qiang Xie, Chun-yan Dong, Yuan Li, Wen-qian Bai, Dun-yi Liu
2018, 1(1): 109-136. doi: 10.31035/cg2018011
[Abstract](6147) [FullText HTML] (1941) [PDF 10783KB](207)
6
Carbon peak and carbon neutrality in China: Goals, implementation path and prospects
Yao Wang, Chi-hui Guo, Xi-jie Chen, Li-qiong Jia, Xiao-na Guo, Rui-shan Chen, Mao-sheng Zhang, Ze-yu Chen, Hao-dong Wang
2021, 4(4): 720-746. doi: 10.31035/cg2021083
[Abstract](6128) [FullText HTML] (1875) [PDF 3243KB](724)
7
Episodic crustal growth in the Tanzania Craton: evidence from Nd isotope compositions
Kai Sun, Lin-lin Zhang, Zhi-dan Zhao, Fu-qing He, Sheng-fei He, Xing-yuan Wu, Lei Qiu, Xiao-dong Ren
2018, 1(2): 210-224. doi: 10.31035/cg2018025
[Abstract](5001) [FullText HTML] (1055) [PDF 4974KB](55)
8
New timing of the Indosinian intracontinental deformation from the Triassic growth strata in the Kuqa Depression, Southern Tianshan, China
Xiang Qin, Xuan-hua Chen, Zhao-gang Shao, Yi-ping Zhang, Yong-chao Wang
2022, 5(4): 771-773. doi: 10.31035/cg2021012
[Abstract](4549) [FullText HTML] (2330) [PDF 2293KB](92)
9
Main technical innovations of Songke Well No.2 Drilling Project
Yong-yi Zhu, Wen-shi Wang, Xiao-ming Wu, Heng-chun Zhang, Jie Xu, Jia Yan, Long-long Cao, Heng-qian Ran, Jin-chang Zhang
2018, 1(2): 187-201. doi: 10.31035/cg2018031
[Abstract](4539) [FullText HTML] (1542) [PDF 41171KB](68)
10
Metamorphic petrology and geology in China: A review
Yuan-sheng Geng, Qi-han Shen, Hui-xia Song
2018, 1(1): 137-157. doi: 10.31035/cg2018012
[Abstract](4480) [FullText HTML] (1411) [PDF 3378KB](115)
11
Paleozoic tectonic evolution of the eastern Central Asian Orogenic Belt in NE China
Yong-fei Ma, Yong-jiang Liu, A.Yu. Peskov, Yan Wang, Wei-min Song, Yu-jin Zhang, Cheng Qian, Tong-jun Liu
2022, 5(4): 555-578. doi: 10.31035/cg2021079
[Abstract](4477) [FullText HTML] (2314) [PDF 3176KB](158)
12
Ecological environment response of benthic foraminifera to heavy metals and human engineering: A case study from Jiaozhou Bay, China
Jing-yi Cong, Hai-yan Long, Yong Zhang, Nan Wang
2022, 5(1): 12-25. doi: 10.31035/cg2021040
[Abstract](4446) [FullText HTML] (1882) [PDF 2743KB](85)
13
Discovery of Miocene pegmatite type Be-Nb-Ta(-Rb) mineralization in the Yangbajain of Central Lhasa subterrane, Tibet
Xin Li, Yuan-chuan Zheng, Zhu-sen Yang, Zeng-qian Hou, Chang-da Wu, Pei-yan Xu, Lu Wang
2022, 5(4): 768-770. doi: 10.31035/cg2022037
[Abstract](4288) [FullText HTML] (2312) [PDF 3566KB](295)
14
Application of tensor CSAMT with high-power orthogonal signal sources in Jiama porphyry copper deposit, South Tibet
Peng-liang Yu, Ting Qu, Ri-zheng He, Jian-li Liu, Su-fen Wang, Xiao-long Chen
2023, 6(1): 37-49. doi: 10.31035/cg2021065
[Abstract](4283) [FullText HTML] (2349) [PDF 5306KB](60)
15
Report of 2.7 Ga zircon U-Pb age of orthogneiss in the Wenquan metamorphic complex, West Tianshan, China
Chu Wu, Tao Hong, Xing-wang Xu, Cheng-xi Wang, Lian-hui Dong
2023, 6(1): 168-170. doi: 10.31035/cg2021071
[Abstract](4275) [FullText HTML] (2374) [PDF 3834KB](69)
16
Some progress on understanding the Phanerozoic granitoids in China
Tao Wang, Ying Tong, Xiao-xia Wang, Jian-ren Mao, Hong-rui Zhang, He Huang, Shan Li, Lei Guo, Jian-jun Zhang
2018, 1(1): 84-108. doi: 10.31035/cg2018010
[Abstract](4265) [FullText HTML] (890) [PDF 5210KB](160)
17
A-type granites induced by a breaking-off and delamination of the subducted Junggar oceanic plate, West Junggar, Northwest China
Chu Wu, Tao Hong, Xing-Wang Xu, Cheng-Xi Wang, Lian-Hui Dong
2022, 5(3): 457-474. doi: 10.31035/cg2021033
[Abstract](4260) [FullText HTML] (2050) [PDF 8544KB](85)
18
Nuclear magnetic resonance study of the formation and dissociation process of nature gas hydrate in sandstone
Dong-hui Xing, Xu-wen Qin, Hai-jun Qiu, Hong-feng Lu, Yi-ren Fan, Xin-min Ge, Cheng Lu, Jin-wen Du
2022, 5(4): 630-636. doi: 10.31035/cg2022010
[Abstract](4206) [FullText HTML] (2065) [PDF 2693KB](50)
19
Enigmatic ribbon-like fossil from Early Cambrian of Yunnan, China
Feng Tang, Si-cun Song, Guang-xu Zhang, Ai-lin Chen, Jun-ping Liu
2021, 4(2): 205-214. doi: 10.31035/cg2020056
[Abstract](4196) [FullText HTML] (931) [PDF 3071KB](170)
20
Geological resources and environmental carrying capacity evaluation review, theory, and practice in China
Rui-min Li, Zhi-qiang Yin, Yi Wang, Xiao-lei Li, Qiong Liu, Meng-meng Gao
2018, 1(4): 556-565. doi: 10.31035/cg2018050
[Abstract](4176) [FullText HTML] (706) [PDF 38122KB](86)