2022 lmpact Factor: 4.5
2022 CiteScore:5.1

Most Read

1
Experimental simulations and methods for natural gas hydrate analysis in China
Neng-you Wu, Chang-ling Liu, Xi-luo Hao
2018, 1(1): 61-71. doi: 10.31035/cg2018008
[Abstract](12187) [FullText HTML] (3473) [PDF 3886KB](617)
2
The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea
Jin-fa Li, Jian-liang Ye, Xu-wen Qin, Hai-jun Qiu, Neng-you Wu, Hai-long Lu, Wen-wei Xie, Jing-an Lu, Fei Peng, Zhen-qiang Xu, Cheng Lu, Zeng-gui Kuang, Jian-gong Wei, Qian-yong Liang, Hong-feng Lu, Bei-bei Kou
2018, 1(1): 5-16. doi: 10.31035/cg2018003
[Abstract](10796) [FullText HTML] (3300) [PDF 6900KB](854)
3
A new alvarezsaurid dinosaur from the Late Cretaceous Qiupa Formation of Luanchuan, Henan Province, central China
Jun-chang Lü, Li Xu, Hua-li Chang, Song-hai Jia, Ji-ming Zhang, Dian-song Gao, Yi-yang Zhang, Cheng-jun Zhang, Fang Ding
2018, 1(1): 28-35. doi: 10.31035/cg2018005
[Abstract](9768) [FullText HTML] (5659) [PDF 4547KB](650)
4
Carbon peak and carbon neutrality in China: Goals, implementation path and prospects
Yao Wang, Chi-hui Guo, Xi-jie Chen, Li-qiong Jia, Xiao-na Guo, Rui-shan Chen, Mao-sheng Zhang, Ze-yu Chen, Hao-dong Wang
2021, 4(4): 720-746. doi: 10.31035/cg2021083
[Abstract](8987) [FullText HTML] (2583) [PDF 3243KB](843)
5
The dynamic economic evaluation method of shale gas resources
Gang-yi Zhai, Xiang-lin Chen, Xiang-hua Xia, Zhi Zhou, Tian-xu Guo, Guo-heng Liu, Rui-han Yuan
2019, 2(2): 211-217. doi: 10.31035/cg2018096
[Abstract](7698) [FullText HTML] (2008) [PDF 21583KB](42)
6
Formation and evolution of the Archean continental crust of China: A review
Yu-sheng Wan, Shou-jie Liu, Hang-qiang Xie, Chun-yan Dong, Yuan Li, Wen-qian Bai, Dun-yi Liu
2018, 1(1): 109-136. doi: 10.31035/cg2018011
[Abstract](7615) [FullText HTML] (2447) [PDF 10783KB](226)
7
Paleozoic tectonic evolution of the eastern Central Asian Orogenic Belt in NE China
Yong-fei Ma, Yong-jiang Liu, A.Yu. Peskov, Yan Wang, Wei-min Song, Yu-jin Zhang, Cheng Qian, Tong-jun Liu
2022, 5(4): 555-578. doi: 10.31035/cg2021079
[Abstract](6999) [FullText HTML] (3451) [PDF 3176KB](181)
8
New timing of the Indosinian intracontinental deformation from the Triassic growth strata in the Kuqa Depression, Southern Tianshan, China
Xiang Qin, Xuan-hua Chen, Zhao-gang Shao, Yi-ping Zhang, Yong-chao Wang
2022, 5(4): 771-773. doi: 10.31035/cg2021012
[Abstract](6993) [FullText HTML] (3437) [PDF 2293KB](99)
9
Application of tensor CSAMT with high-power orthogonal signal sources in Jiama porphyry copper deposit, South Tibet
Peng-liang Yu, Ting Qu, Ri-zheng He, Jian-li Liu, Su-fen Wang, Xiao-long Chen
2023, 6(1): 37-49. doi: 10.31035/cg2021065
[Abstract](6916) [FullText HTML] (3555) [PDF 5306KB](80)
10
Origin and intraplate tectonic setting of mafic magmatic enclaves from the Ngaoundal area, Adamawa-Cameroon: Insights from petrography and geochemistry
Aliou Mamouda, Sylvestre Ganno, Guy Tchoupe Takam Bertin, Arnold Mbita Motto Steven, Hermann Donald Fossi, Jean Paul Nzenti, Joseph Mvondo Ondoa
2022, 5(4): 579-594. doi: 10.31035/cg2022041
[Abstract](6877) [FullText HTML] (3169) [PDF 3308KB](76)
11
Report of 2.7 Ga zircon U-Pb age of orthogneiss in the Wenquan metamorphic complex, West Tianshan, China
Chu Wu, Tao Hong, Xing-wang Xu, Cheng-xi Wang, Lian-hui Dong
2023, 6(1): 168-170. doi: 10.31035/cg2021071
[Abstract](6817) [FullText HTML] (3707) [PDF 3834KB](93)
12
A-type granites induced by a breaking-off and delamination of the subducted Junggar oceanic plate, West Junggar, Northwest China
Chu Wu, Tao Hong, Xing-Wang Xu, Cheng-Xi Wang, Lian-Hui Dong
2022, 5(3): 457-474. doi: 10.31035/cg2021033
[Abstract](6735) [FullText HTML] (3215) [PDF 8544KB](102)
13
Discovery of Miocene pegmatite type Be-Nb-Ta(-Rb) mineralization in the Yangbajain of Central Lhasa subterrane, Tibet
Xin Li, Yuan-chuan Zheng, Zhu-sen Yang, Zeng-qian Hou, Chang-da Wu, Pei-yan Xu, Lu Wang
2022, 5(4): 768-770. doi: 10.31035/cg2022037
[Abstract](6718) [FullText HTML] (3413) [PDF 3566KB](306)
14
A comparative study of the main factors controlling geohazards induced by 10 strong earthquakes in Western China since the Wenchuan earthquake in 2008
Chao Peng, Zhi-qiang Yin, Xu-jiao Zhang, Hai Shao, Ming-fei Pang
2023, 6(1): 70-84. doi: 10.31035/cg2022009
[Abstract](6638) [FullText HTML] (3481) [PDF 15924KB](53)
15
Petrological and geochemical characteristics of mafic rocks from the Neoproterozoic Sugetbrak Formation in the northwestern Tarim Block, China
Hong-zhe Xie, Xiang-kun Zhu, Xun Wang, Yuan He, Wei-bing Shen
2023, 6(1): 85-99. doi: 10.31035/cg2021067
[Abstract](6629) [FullText HTML] (3603) [PDF 7734KB](135)
16
Response to the Lomagundi-Jatuli Event in the southwestern margin of the Yangtze Plate: Evidence from the carbon and oxygen isotopes of the Paleoproterozoic Yongjingshao Formation
Jun-ping Liu, Wei Yin, Shi-pan Yang, Jiang-tai Zhao, Wen-tao Zeng, Feng Tang, Shi-jun He, Wei-ke Li
2023, 6(1): 50-60. doi: 10.31035/cg2022033
[Abstract](6589) [FullText HTML] (3350) [PDF 6162KB](97)
17
Assessment of natural gas hydrate reservoirs at Site GMGS3-W19 in the Shenhu area, South China Sea based on various well logs
Dong-ju Kang, Ying-feng Xie, Jing-an Lu, Tong Wang, Jin-qiang Liang, Hong-fei Lai, Yun-xin Fang
2022, 5(3): 383-392. doi: 10.31035/cg2022025
[Abstract](6584) [FullText HTML] (2950) [PDF 4115KB](93)
18
SHRIMP zircon U-Pb age and O isotopic analysis of the dunite from Kudi ophiolite in the West Kunlun, China
Geng-biao Qiao, Wen-ming Li, Tian-hu Li
2023, 6(1): 171-173. doi: 10.31035/cg2021047
[Abstract](6582) [FullText HTML] (3394) [PDF 1793KB](94)
19
Geological mapping and mining prospecting in the Aouli inlier (Eastern Meseta, Morocco) based on remote sensing and geographic information systems (GIS)
Lakhlifa Benaissi, Amraoui Tarek, Adnane Tobi, Hassan Ibouh, Khadra Zaid, Khalid Elamari, Mohamed Hibti
2022, 5(4): 614-629. doi: 10.31035/cg2022035
[Abstract](6568) [FullText HTML] (3074) [PDF 67769KB](100)
20
Distribution of wetlands and salt lakes in the Yadong region of Tibet based on remote sensing, and their geo-climatic environmental changes
Ang Sun, Qing-hua Yang, Zhi Liu, Hua Chen, Lei Han, Shou-min Jiang, Yue-yue Meng, Yu Bian, Yong-peng Yang
2022, 5(4): 637-648. doi: 10.31035/cg2022039
[Abstract](6493) [FullText HTML] (3203) [PDF 9745KB](91)